Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Tartalom

Jelen ÁSZF határozza meg a World Aid Solution Afrikáért Alapítvány (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetésében működő worldaidsolution.org honlap felhasználásának feltételeit. A honlap, illetve egyes tartalmi elemeinek megnyitása, és bármely szolgáltatás igénybevétele a worldaidsolution.org honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételek és adatkezelési elvek elolvasását és elfogadását jelenti.

1. Üzemeltetői adatok

Név: World Aid Solution Afrikáért Alapítvány
Székhely: 9153 Öttevény, Petőfi Sándor utca 8.
Adószám: 19249942-1-08
Nyilvántartási szám: 08-01-0051442
Szerződés nyelve: magyar
Ügyfélszolgálat: info@worldaidsolution.org

A szolgáltatási szoftver az Alapítvány tulajdona. A szolgáltatást az Alapítvány üzemelteti, az oldal technikai karbantartását a Prior Communication végzi.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

2. Általános rendelkezések

Jelen ÁSZF Tartalmazza a szolgáltató és a honlapot használó személyek, szervezetek közötti szolgáltatási viszonyban a felek jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF a honlappal kapcsolatos valamennyi hirdetési- és egyéb szerződésre irányadó, feltéve, hogy a szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

A jelen ÁSZF az Adományozó és az Üzemeltető közötti támogatási szerződési feltételeket is tartalmazza, melynek keretében Adományozó az Üzemeltető részére a honlapon keresztül nyújt adományt.

A felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit a regisztrációjuk időtartama, illetve a honlap szolgáltatásainak igénybevételi ideje alatt kötelesek teljesíteni.

A szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget a felhasználók egyes tevékenységeiért, és rajta keresztül az adományozók a szervezetek felé nem érvényesíthetnek jogokat.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételét ne engedélyezze.

A szolgáltató az érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólagosan e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) a szolgáltatót felelősség nem terheli, és kizár mindennemű kártérítési igényt. A szolgáltató kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A szolgáltató vállalja, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekszik, és együttműködést tanúsít a vita kölcsönösen elfogadható rendezése érdekében.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást kizárólag saját kockázatára használja.

A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak védelme érdekében.

A szolgáltató kizár minden felelősségét a felhasználók által tanúsított magatartásért. A szolgáltató kizárja felelősségét a felhasználó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatását bármely felhasználó felé megtagadja külön indoklás nélkül is.

A szolgáltató elutasítja életkoron, etnikai, nemi, nemzeti, nemzetiségi hovatartozáson, fogyatékosságon, fajon, testméreten, valláson, szexuális orientáción vagy gazdasági-társadalmi helyzeten alapuló diszkriminációt. Adminisztratív működésünkben és kommunikációnkban egyaránt a törvényes, a világos, a nem félrevezető elvet követjük. Az Alapítvány magáról közzétett adatai megfelelnek a valóságnak, elkerüljük a félretájékoztatást. Törekszünk a minél szélesebb körű átláthatóságra, mind szervezetünk operatív működésében, mind programjaink adománygyűjtése és adományozásai során. Azon szervezetek, amelyek diszkriminációt hirdetnek, támogatnak vagy gyakorolnak, és nem törekszenek átláthatóságra, hitelességre, nem jogosultak részt venni a szolgáltatásainkban.

A honlap használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja a jelen ÁSZF-t. A honlapot minden felhasználó kizárólag saját kockázatára és felelősségére használhatja. A honlap használatba vétele kizárólag a jelen ÁSZF-nek megfelelő formában történhet

 

3. Fogalmak

Adomány: jelen ÁSZF vonatkozásában pénzbeli támogatás, melyet Adományozó a honlap erre kialakított felületén keresztül juttat Üzemeltető részére.

Adományozó: az a magánszemély vagy gazdasági társaság, mely saját vagyona terhére juttat ellenszolgáltatás nélkül adományt Üzemeltető részére, a honlapon keresztül, az itt meghatározott módon.

Adományozás célja: az Üzemeltető alapító okiratában megjelölt hosszú távú közérdekű célok megvalósításának támogatása.

Honlap: az Üzemeltető által adománygyűjtés és információátvitel céljából létrehozott és fenntartott weboldal.

4. Szolgáltatások és azok igénybevétele

Üzemeltető felületet biztosít az Üzemeltető által folytatott tevékenységek támogatását célzó adományok felajánlására.

A honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik.

A támogatási szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy Adományozó a honlapon keresztül, a körülírt támogatási módok valamelyikének kiválasztásával Üzemeltetőnek pénzbeli adományt nyújtson. Adományozó a támogatási módok valamelyikének igénybevételével kifejezi az Üzemeltető irányába saját vagyona rovására történő adományozási szándékát.

A honlapon az Adományozó által kiválasztott támogatási mód kiválasztását követően olvashatóvá válnak a jelen feltételek, amelyek elfogadását követően a támogatási szerződés minden további aktus nélkül létrejön.

Üzemeltető kijelenti, hogy az adományt köszönettel elfogadja és azt az alapító okiratában megjelölt célok megvalósítására használja fel.

Adományokat a következő formákban lehet nyújtani:

egyszeri pénzbeli adomány
egyszeri pénzbeli adomány nyújtása esetén, ha Adományozó a lenti folyamat elvégzését követően újra támogatást szeretne nyújtani, úgy ezt a folyamat megismétlése után teheti meg
rendszeres pénzbeli adomány
rendszeres pénzbeli adomány bankkártyás levonás útján való nyújtása esetén az Adományozó által kiválasztott összeget a támogatás lemondásáig Üzemeltető Adományozó bankkártyájáról minden hónap 10. napján levonja.
a támogatás lemondása úgy történhet Adományozó részéről, hogy … email címre üzenetet küld „rendszeres támogatás lemondása” tárggyal. Üzemeltető az üzenet kézhezvételétől számított 8 napon belül leállítja az adományok levonását.
személyi jövedelemadó 1% felajánlása
az 1% felajánlását az éves SZJA bevallás részeként kell megtenni az erre a célra rendszeresített 1453NY EGYSZA elnevezésű űrlapon, a kedvezményezettnek szánt rovatba Üzemeltető adószámának feltüntetésével.

A támogatási szerződés megkötéséhez és így az adományozási tevékenységhez a következő lépéseket kell elvégezni:
– Adományozó kiválasztja a támogatási módok egyikét
– meghatározza a támogatási összeget
– elfogadja jelen ÁSZF-t
– a felkínált fizetési módokon keresztül az adományozást megvalósítja.

Az adományokat az alábbi módokon lehet megfizetni:
– PayPal szolgáltatás által biztosított technikai megoldás
– bankkártyás fizetés
– banki átutalás
– SZJA bevallás részekén

5. Felek jogai és kötelezettségei

Felhasználó és Üzemeltető kijelenti és szavatolja, hogy az oldal használata és az adományozási tevékenység a hatályos jogszabályok betartásával történik, személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánosság közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

A fentieknek megfelelően a honlapon nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
 • spam hirdetésnek minősül;
 • burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak vagy megtévesztő reklámnak minősül;
 • szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik.

6. Jogi felelősség

Üzemeltető nem vállal felelősséget:

 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
 • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;
 • a rendszer használatából adódó károkért,
 • bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

Üzemeltető nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

Üzemeltető a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok töröléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja. Üzemeltető az interneten továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében kártérítési felelősségét kizárja.

7. Adatvédelem

Felek rögzítik, hogy az ÁSZF Adományozó által elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Üzemeltető jogosult Adományozó által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként az adományozás folyamata során az Üzemeltető birtokába kerülő személyes adatokat jogszabályi keretek között és bizalmasan kezelni. Az adatkezelés keretében adattovábbítás nem történik.

Az adatkezelés részleteit az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF esetleges jövőbeli módosításait Üzemeltető a jelen honlapon köteles az ÁSZF-el egységes szerkezetben közzétenni.

A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A jelen ÁSZF 2020. Július 1. napján lép hatályba.