Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

Tartalom

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezettségeket World Aid Solution Afrikáért Alapítvány (székhely: 9153 Öttevény, Petőfi Sándor utca 8., nyilvántartási szám: 08-01-0051442, képviseli: Soós Róbert kurátor) (a továbbiakban „Adatkezelő”) a jelen általános adatkezelési tájékoztató elnevezésű dokumentumban foglaltak érvénybe juttatásával teljesíti.

Az adatkezelési szabályok megalkotásával alapítványunk célja, hogy meghatározza az alapítványnál, mint adatkezelőnél zajló adatkezelések törvényes kereteit, biztosítsa az adatvédelem általános elveinek és az információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést.

1. Fogalmi meghatározások:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 • adatok továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 • adatkorlátozás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT állam.

2. Szolgáltató adatkezelésének célja:

 • a honlapnak az Ügyfél általi használata, az ott leadott támogatások Üzemeltető általi felhasználása;
 • kapcsolattartás az Adományozókkal;
 • az esetleges panaszok kezelése.

3. Szolgáltatások és azok igénybevétele

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 • a honlapon keresztül felvett, illetve közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ügyfél hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

4. A szolgáltatással összefüggésben kezelt adatok:

 • a természetes személy Ügyfél azonosítására alkalmas adatok: neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe;
 • a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany Ügyfél azonosítására alkalmas adatok: neve, cégbejegyzési vagy nyilvántartási száma, adószáma, bankszámla száma, képviselő személy neve, e-mail címe, telefonszáma, pénzügyi kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe;
 • az Ügyféllel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok: az Ügyfél telefonszáma és e-mail címe;
 • a számlázással kapcsolatos adatok: a számlafizető neve, címe, levelezési címe, pénzügyi kapcsolattartó neve, telefonszáma, fizetési mód, fizetési gyakoriság, fizetési határidő;
 • jogviszony kezdetére, időtartamára, megszűnésére és az ezek módosítására és a szerződés jogcímére vonatkozó adatok;
 • valamennyi olyan adat, amely a Szolgáltatási szerződés teljesítéshez szükséges, valamint annak teljesítése során jutott az Adatkezelő tudomására.

Az általunk gyűjtött személyes adatok a következők:

Személyes adat

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adatkezelési idő

Alapítvány által kezelt adatok: név, email cím, telefonszám, levelezési cím, bankkártyán szereplő személyes adatok (név, típus, szám, lejárati dátum, CVC/CVV kód)

Adomány juttatása bankkártyás fizetéssel

GDPR alapján való önkéntes hozzájárulás

8 év

Név, bankszámlaszám

Adomány juttatása banki átutalás útján

GDPR alapján való önkéntes hozzájárulás

8 év

5. Adatkezelés, adattovábbítás:

Az Alapítvány a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. cookie-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonaló működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az Alapítvány a honlapján általános kapcsolatfelvétel, illetve esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása céljából „Kapcsolat” menüpont alatt üzenetküldési lehetőséget biztosít a felhasználók részére, amelynek során az érintett a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait köteles megadni.

Adatkezelő tevékenysége során azokat a személyes adatokat kezeli, amelyet az Ügyfél, illetve a személyes adatkezeléssel érintett személy az Adatkezelő részére megad. Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezésein alapul. Adatkezelő a megkötött szerződésekről, illetve az abban szereplő adatokról nyilvántartást vezet. Ügyfél a honlap használatával kifejezetten hozzájárul a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez – így különösen rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, összekapcsolásához és elemzéséhez. Adatkezelő biztosítja, hogy az Ügyfél bármikor megismerhesse, hogy Adatkezelő mely adatkezelési célokból milyen személyes adatokat kezel.

Adatkezelő a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatja:

 • a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére;
 • a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére;
 • egyéb törvényi rendelkezések értelmében.

Az adatkezelési tevékenységet az ÁSZF-ben meghatározott alábbi cégek végezhetik: Üzemeltető.

6. Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés nem a fentiekből rögzített célból történt. Az Ügyfélhez kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősülnek, Adatkezelő a hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott megőrzési ideig tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen: a szerződések, azok módosításai, az azokon alapuló számlák, befizetési bizonylatok. Adatkezelő az adatokat legfeljebb a regisztráció megszűnését követő 6 hónapig tárolja.

7. Az Ügyfél adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai, jogorvoslati lehetőség:

Az Ügyfél telefonon vagy személyesen, előre egyeztetett időpontban, hétfőtől péntekig 8-16 óra között kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben az Adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat került nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 • kezelése jogellenes;
 • az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
 • az érintett kéri;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt;
 • ezt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az Adatkezelő a törlés helyett korlátozza, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így korlátozott személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll a személyes adat törlését kizáró adatkezelési cél.

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor azokhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása, továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy tudományos kutatás érdekében történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosultalanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, kérésére tájékoztatjuk az Ügyfelet az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tett az Alapítvány a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

Ha az Alapítvány által kezelt adatok nem pontosak, az Ügyfél kérelmére Alapítvány vállalja ezeknek késedelem nélkül kijavítását.

Az adatkezelés korlátozására az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • adatok pontosságának vitatása
 • jogellenes adatkezelés, de törlés helyett az Ügyfél korlátozást kér
 • Ügyfél tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig, de legfeljebb 5 napig.

Ügyfél jogosult arra, hogy az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Alapítvány ezt akadályozná.

Ha az Ügyfélnek aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessék meg, és adatait töröljék.

Az érintett jogainak megsértése esetén az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 • Ügyfél lakóhelye szerint illeték törvényszék
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
  • az adatvédelmi jogszabályok betartását a hatóság felügyeli, azonban az Ügyfél jogosult az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál panaszt tenni az adatkezeléssel kapcsolatosan

Az Ügyfél a honlap használatával hozzájárul, hogy az Adatkezelő a személyes és egyéb adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Kelt: Győr, 2020. 07. 01.